Rezerwuj online Rezerwuj
Gwarancja najniższej ceny
Rezerwuj

Regulamin

  1. Nowoczesny hotel blisko Rynku w Poznaniu | Woźna 11 Aparthouse
  2. Regulamin
Kup Voucher

Warto rezerwować przez stronę

REGULAMIN APARTHOUSE WOŹNA 11

REGULAMIN APARTHOUSE WOŹNA 11

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki, przedpłaty, zapłatę całej należności za pobyt w obiekcie, jak również przez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywających na terenie obiektu.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji oraz na stronie www.wozna11.pl

 

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

3. Długość doby hotelowej określona w ust. 2 może podlegać zmianom w zależności od oferty wybranych przez Gościa podczas rezerwacji i ujętych w potwierdzeniu rezerwacji. Aktualna dostępność ofert i pokoi w Aparthouse Woźna 11 znajduje się na stronie www.wozna11.pl.

4. Życzenie wydłużenia doby hotelowej, tj. wcześniejszego zameldowania przed godziną 14:00, bądź późniejszego wymeldowania po godzinie 11:00 należy zgłosić na etapie składanej rezerwacji. Jeśli życzenie takie nie zostało złożone na etapie rezerwacji, należy je zgłosić niezwłocznie po przyjeździe do obiektu w recepcji. Obiekt nie gwarantuje jednak możliwości wydłużenia doby hotelowej.

5. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy wydłużenia doby hotelowej w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.

6. Obiekt zastrzega sobie również prawo do odmowy wydłużenia doby hotelowej w przypadku braku dostępności pokoi.

 

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Gość wynajmujący pokój zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość celem identyfikacji, a także do uzupełnienia przedstawionej przez pracownika recepcji karty rejestracyjnej oraz złożenia na niej podpisu.

2. W przypadku odmowy okazania przez Gościa dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego Jego tożsamość, obiekt może odmówić zameldowania.

3. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą gościnnie przebywać w pokoju Gościa od godziny 7:00 do godziny 22:00.

4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gości, pracownika, bądź pracowników obiektu lub innych osobach przebywających w obiekcie.
5. Obiekt może odmówić przyjęcia każdego innego Gościa, który w ocenie obsługi zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu, wizerunkowi innych Gości, pracowników oraz obiektu (marki).
6. Życzenie przedłużenia, czy skrócenia pobytu, poza okres wskazany w rezerwacji Gość powinien zgłosić podmiotowi, bądź osobie trzeciej przez którego/którą rezerwacja w obiekcie została dokonana.
7. Jeśli rezerwacja została dokonana bezpośrednio w obiekcie to życzenie przedłużenia, czy skrócenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji powinno być zgłoszone:

8. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia doby hotelowej w przypadku nieprzestrzegania przez Gościa regulaminu Aparthouse Woźna 11 oraz w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

9. Obiekt zastrzega sobie również prawo do odmowy przedłużenia doby hotelowej w przypadku braku dostępności pokoi.

10. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy skrócenia pobytu, wskazanego w rezerwacji Gościa, jeśli rezerwacja Gościa dotyczy oferty bez możliwości bezkosztowej anulacji, bądź jeśli życzenie skrócenia pobytu zostało wniesione, gdy zmiany w rezerwacji nie były możliwe ze względu na warunku anulacji zawarte w potwierdzeniu rezerwacji Gościa.

11. W przypadku nieodwołania rezerwacji w wyznaczonym terminie, zawartym w warunkach rezerwacji lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do obiektu, obiekt obciąży Gościa opłatą za pierwszą dobę hotelową z zastrzeżeniem, iż jeżeli Gość dokonał rezerwacji bez możliwości bezkosztowej anulacji obiekt obciąży Gościa opłatą za całość zarezerwowanego pobytu.

12. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, obiekt nie zwraca opłaty za daną rezerwację.

13. Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania depozytu w wysokości należności za cały pobyt powiększonej o 30% podczas zameldowania (przy płatności gotówką) celem zabezpieczenia przed ewentualnymi zniszczeniami.

14. Depozyt może zostać uiszczony gotówką, bądź poprzez wypełnienie formularza autoryzacji karty Gościa.

15. Pobrany depozyt gotówkowy zostanie wydany, a preautoryzacja na karcie Gościa zostanie zwolniona podczas wymeldowania Gościa po uprzednim sprawdzeniu stanu pokoju przez pracownika obiektu.

16. Obiekt może odmówić zakwaterowania lub też przy pomocy ochrony wykwaterować w trakcie trwającego pobytu, Gościa, którego zachowanie mogłoby naruszać lub naruszyło Regulamin Obiektu lub w inny sposób naruszało reguły współżycia społecznego. W tym przypadku należność za pobyt nie podlega wówczas zwrotowi.

17. Niestawienie się Gościa w Obiekcie do godziny 6.00 rano dnia następującego po planowanym kalendarzowym dniu przyjazdu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu i traktowane jest jako niepojawienie się Gościa. W takim wypadku rezerwacja zostaje anulowana, a ewentualne późniejsze pojawienie się Gościa związane będzie z koniecznością nowej rezerwacji.

 

§4 USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie w recepcji, co umożliwi obiektowi niezwłoczną reakcję.

2. Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom:

3. Dodatkowo na życzenie Gościa, obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

4. Na życzenie Gościa przebywającego w obiekcie z małymi dziećmi do pokoju wstawiane jest nieodpłatnie łóżeczko.

5. Goście mogą korzystać za dodatkową opłatą z niestrzeżonego parkingu monitorowanego na terenie obiektu (na dziedzińcu). Usługa rezerwacji miejsca parkingowego jest bezzwrotna. Parking tylko dla samochodów osobowych do wysokości 175 cm o masie do 3,5t. lub motocykli. W uwagach do rezerwacji proszę podać numer rejestracyjny pojazdu.

6. Rezerwacja miejsca parkingowego wymaga wcześniejszego kontaktu z recepcją i potwierdzenia dostępności miejsc.

 

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Osoby niepełnoletnie powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.

2. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania osób niepełnoletnich, nad którymi mają obowiązek sprawowania opieki.

3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

4. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa po jego wyjeździe za wyrządzone szkody lub w przypadku nieuregulowania przez Gościa płatności za nocleg lub inne usługi.

5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, obiekt ma prawo odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza.

6. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa powinien zakręcić krany, zamknąć drzwi i okna.

7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach obiektu: grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zalilaczy komputerowych.

8. Z uwagi na bezpieczeństwo obsługi oraz Gości obiektu, Goście podróżujący wraz ze zwierzętami są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie obsługę na etapie składania rezerwacji. Jeśli informacja taka nie została przedstawiona na etapie rezerwacji, należy poinformować recepcję podczas zameldowania.

Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy zameldowania Gościa podróżującego ze zwierzęciem, jeżeli obecność zwierzęcia może naruszać bezpieczeństwo obsługi bądź Gości obiektu.

9. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

10. Recepcja i ochrona Obiektu w ramach procedur zabezpieczenia obiektu przed przebywaniem na jego terenie osób nieuprawnionych lub niepożądanych może zabronić wejścia na teren Obiektu lub usunąć z obiektu osobę nieposiadającą klucza.

11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest spanie na drogach ewakuacyjnych, korytarzach i klatce schodowej.
 

 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

2. Gość powinien umieścić wszelkie kosztowności, ważne dokumenty, pieniądze oraz inne przedmioty o znacznej wartości w sejfie.

3. Obiekt oferuje nieodpłatnie możliwość umieszczenia tych przedmiotów w sejfie depozytowym znajdującym się przy recepcji.

4. Obiekt odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.

5. W przypadku wystąpienia szkody Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

6. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

7. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na terenie parkingu obiektu czy poza terenem.

 

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

2. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym w przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres 2 dni, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność obiektu.

3. Obiekt nie przechowuje artykułów spożywczych, leków, bądź innych artykułów, które mogą ulec zniszczeniu, bądź przeterminowaniu.

 

§8 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja i powinny być kierowane pisemnie drogą elektroniczną na adres info@wozna11.pl

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

§9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Obiekt akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie obiektu za opłatą. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu.

2. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie obiektu.

3. Jeżeli z powodu obecności zwierzęcia w obiekcie powstała konieczność dodatkowego czyszczenia pokoju lub innych pomieszczeń Gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów takiego sprzątania.

4. W obiekcie i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.

5. W częściach wspólnych obiektu i pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów elektronicznych, a także innych używek. 

6. W przypadku złamania zapisu regulaminu dot. zakazu palenia obiekt ma prawo nałożyć na Gościa karę pieniężną w wysokości 500 PLN.

7. W przypadku, gdy złamanie zakazu palenia przez Gościa uruchomi alarm przeciwpożarowy, co skutkuje interwencją ochrony lub straży pożarnej, obiekt nałoży na Gościa karę związaną z pokryciem kosztów interwencji w kwocie 1000 PLN.

8. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych: broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, iluminacyjnych i innych materiałów uznanych za niebezpieczne.

9. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

10. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do godziny 07:00.

11. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów i innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy zakłócają pobyt pozostałych Gości obiektu.

12. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach oraz częściach wspólnych ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.

13. Kwestie związane z przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych uregulowane zostały szczegółowo w polityce prywatności Aparthouse Woźna 11.

14. Treść polityki prywatności dostępna jest w recepcji, bądź na stronie /pl/privacy.

15. Wszelkie uwagi dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres mailowy info@wozna11.pl

 

16. Regulamin stanowi zobowiązanie Stron, co do jego treści. Gość wyraża zgodę na akceptację Regulaminu w całości i cennika umieszczonego na recepcji oraz naliczania wskazanych tam opłat bez dodatkowego oświadczenia.

newsletter

Zapisz się na nasz newsletter.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij