Rezerwuj online Rezerwuj
Gwarancja najniższej ceny
Rezerwuj

Regulamin

  1. Woźna 11 Aparthouse
  2. Regulamin
Kup Voucher

Warto rezerwować przez stronę

REGULAMIN

REGULAMIN APARTHOUSE WOŹNA 11

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki, przedpłaty, zapłatę całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując wyżej wymienionych czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki w imieniu swoim i towarzyszących osób z którymi przebywa w Obiekcie lub dla których dokonał rezerwacji.

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywających na terenie obiektu. Gość jest zobowiązany stosować się do Regulaminu i Polityki Bezpieczeństwa. Rozpoczęcie pobytu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu przez Gościa.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji oraz na stronie www.wozna11.pl

 

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

3. Długość doby hotelowej określona w ust. 2 może podlegać zmianom w zależności od oferty wybranych przez Gościa podczas rezerwacji i ujętych w potwierdzeniu rezerwacji. Aktualna dostępność ofert i pokoi w Aparthouse Woźna 11 znajduje się na stronie www.wozna11.pl.

4. Życzenie wydłużenia doby hotelowej, tj. wcześniejszego zameldowania przed godziną 14:00, bądź późniejszego wymeldowania po godzinie 11:00 należy zgłosić na etapie składanej rezerwacji. Jeśli życzenie takie nie zostało złożone na etapie rezerwacji, należy je zgłosić niezwłocznie po przyjeździe do obiektu w recepcji. Obiekt nie gwarantuje jednak możliwości wydłużenia doby hotelowej.

5. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy wydłużenia doby hotelowej w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.

6. Obiekt zastrzega sobie również prawo do odmowy wydłużenia doby hotelowej w przypadku braku dostępności pokoi. 

 

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Gość wynajmujący pokój zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość celem identyfikacji, a także do uzupełnienia przedstawionej przez pracownika recepcji karty rejestracyjnej oraz złożenia na niej podpisu.

2. W przypadku odmowy okazania przez Gościa dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego Jego tożsamość, obiekt może odmówić zameldowania.

3. Osoby niezameldowane mogą przebywać za zgodą i  na odpowiedzialność Gościa w  zajmowanym przez niego pokoju / apartamencie wyłącznie od godz. 07.00 do godz. 22.00. Po godz. 22.00 istnieje obowiązek zameldowania dodatkowych osób. Obowiązek zgłoszenia dodatkowej osoby spoczywa na Gościu, który wynajął pokój / apartamnet - w  przeciwnym wypadku ponosi on odpowiedzialność za brak dopełnienia obowiązku meldunkowego. Zameldowanie dodatkowej osoby lub jej niezgłoszenie pomimo przebywania, powoduje konieczność poniesienia przez Gościa dodatkowych kosztów za tą osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.

4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gości, pracownika, bądź pracowników obiektu lub innych osobach przebywających w obiekcie.
5. Obiekt może odmówić przyjęcia każdego innego Gościa, który w ocenie obsługi zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu, wizerunkowi innych Gości, pracowników oraz obiektu (marki).  Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba, za którą uiścił opłatę za najem.


6. Życzenie przedłużenia, czy skrócenia pobytu, poza okres wskazany w rezerwacji Gość powinien zgłosić podmiotowi, bądź osobie trzeciej przez którego/którą rezerwacja w obiekcie została dokonana.
7. Jeśli rezerwacja została dokonana bezpośrednio w obiekcie to życzenie przedłużenia, czy skrócenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji powinno być zgłoszone:

8. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia doby hotelowej w przypadku nieprzestrzegania przez Gościa regulaminu Aparthouse Woźna 11 oraz w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

9. Obiekt zastrzega sobie również prawo do odmowy przedłużenia doby hotelowej w przypadku braku dostępności pokoi.

10. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy skrócenia pobytu, wskazanego w rezerwacji Gościa, jeśli rezerwacja Gościa dotyczy oferty bez możliwości bezkosztowej anulacji, bądź jeśli życzenie skrócenia pobytu zostało wniesione, gdy zmiany w rezerwacji nie były możliwe ze względu na warunku anulacji zawarte w potwierdzeniu rezerwacji Gościa.

11. W przypadku nieodwołania rezerwacji w wyznaczonym terminie, zawartym w warunkach rezerwacji lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do obiektu, obiekt obciąży Gościa opłatą za pierwszą dobę hotelową z zastrzeżeniem, iż jeżeli Gość dokonał rezerwacji bez możliwości bezkosztowej anulacji obiekt obciąży Gościa opłatą za całość zarezerwowanego pobytu.

12. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, obiekt nie zwraca opłaty za daną rezerwację. Zdanie klucza do skrytki (wymeldowanie) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu i traktowane jest jako anulacja rezerwacji. W takim wypadku rezerwacja zostaje anulowana, a ewentualne późniejsze pojawienie się Gościa związane będzie z koniecznością nowej rezerwacji.

13. Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania depozytu w wysokości należności za cały pobyt powiększonej o 50% podczas zameldowania celem zabezpieczenia przed ewentualnymi zniszczeniami.

14. Depozyt może zostać uiszczony gotówką, bądź poprzez wypełnienie formularza autoryzacji karty Gościa.

15. Pobrany depozyt gotówkowy zostanie wydany, a preautoryzacja na karcie Gościa zostanie zwolniona podczas wymeldowania Gościa po uprzednim sprawdzeniu stanu pokoju przez pracownika obiektu.

16. Obiekt może odmówić zakwaterowania lub też przy pomocy ochrony wykwaterować w trakcie trwającego pobytu, Gościa, którego zachowanie mogłoby naruszać lub naruszyło Regulamin Obiektu lub w inny sposób naruszało reguły współżycia społecznego. W tym przypadku należność za pobyt nie podlega wówczas zwrotowi.

17. Niestawienie się Gościa w Obiekcie do godziny 6.00 rano dnia następującego po planowanym kalendarzowym dniu przyjazdu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu i traktowane jest jako niepojawienie się Gościa. W takim wypadku rezerwacja zostaje anulowana, a ewentualne późniejsze pojawienie się Gościa związane będzie z koniecznością nowej rezerwacji.

 

§4 USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie w recepcji, co umożliwi obiektowi niezwłoczną reakcję.

2. Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom:

3. Dodatkowo na życzenie Gościa, obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

4. Na życzenie Gościa przebywającego w obiekcie z małymi dziećmi do pokoju wstawiane jest odpłatnie łóżeczko.

5. Goście mogą korzystać za dodatkową opłatą z niestrzeżonego parkingu monitorowanego na terenie obiektu (na dziedzińcu). Usługa rezerwacji miejsca parkingowego jest bezzwrotna. Parking tylko dla samochodów osobowych do wysokości 175 cm o masie do 3,5t. lub motocykli. W uwagach do rezerwacji proszę podać numer rejestracyjny pojazdu.

6. Rezerwacja miejsca parkingowego wymaga wcześniejszego kontaktu z recepcją i potwierdzenia dostępności miejsc.

 

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Osoby niepełnoletnie powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.

2. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania osób niepełnoletnich, nad którymi mają obowiązek sprawowania opieki.

3. Gość ponosi odpowiedzialność materialną i  prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia, zanieczyszczenia i  braki wyposażenia w  pokoju lub apartamencie oraz w każdym innym miejscu na terenie Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy towarzyszących mu lub odwiedzających go osób albo z winy dzieci pozostających pod jego opieką. Naprawienie przez Gościa szkody wyrządzonej Obiektowi następuje przez zapłatę kary pieniężnej (kary umownej). Jeżeli obciążająca Gościa kara pieniężna nie pokryje poniesionej przez Obiekt szkody, za którą Gość odpowiada, lub gdy w  danej sytuacji/zdarzeniu wyrządzającym szkodę kara pieniężna nie występuje, Obiekt ma prawo obciążyć Gościa odszkodowaniem do wysokości wyrządzonej szkody.

4. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa po jego wyjeździe za wyrządzone szkody lub w przypadku nieuregulowania przez Gościa płatności za nocleg lub inne usługi.

5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, obiekt ma prawo odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza.

6. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, zamknąć okna, drzwi wejściowe.

7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest w  pokojach lub apartamentach używanie otwartego ognia np. świeczek oraz urządzeń elektrycznych lub grzejnych nie stanowiących wyposażenia pokoju np. grzałek, żelazek, nawilżaczy powietrza, przenośnych grzejników i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju lub apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zalilaczy komputerowych.

8. Z uwagi na bezpieczeństwo obsługi oraz Gości obiektu, Goście podróżujący wraz ze zwierzętami są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie obsługę na etapie składania rezerwacji. Jeśli informacja taka nie została przedstawiona na etapie rezerwacji, należy poinformować recepcję podczas zameldowania.

Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy zameldowania Gościa podróżującego ze zwierzęciem, jeżeli obecność zwierzęcia może naruszać bezpieczeństwo obsługi bądź Gości obiektu.

9. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

10. Recepcja i ochrona Obiektu w ramach procedur zabezpieczenia obiektu przed przebywaniem na jego terenie osób nieuprawnionych lub niepożądanych może zabronić wejścia na teren Obiektu lub usunąć z obiektu osobę nieposiadającą klucza. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest spanie na drogach ewakuacyjnych, korytarzach i klatce schodowej.

11. - Klient zobowiązuje się również, że udostępnione mu przez Obiekt zasoby informatyczne (w szczególności sieć Wi-Fi) nie będą w żaden sposób wykorzystywane do zwielokrotniania, przedstawiania, udostępniania ani przekazywania do publicznego użytku utworów ani przedmiotów chronionych prawem autorskim lub pokrewnym, takich jak teksty, obrazy, fotografie, utwory muzyczne, utwory audiowizualne, oprogramowanie i gry wideo, bez zgody posiadaczy praw. Klient jest również zobowiązany do przestrzegania polityki bezpieczeństwa dostawcy usług internetowych Obiektu, w tym zasad korzystania ze środków bezpieczeństwa wdrożonych w celu zapobiegania bezprawnemu korzystaniu z zasobów informatycznych, oraz do powstrzymania się od wszelkich działań, które naruszają skuteczność tych środków.

 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

2. Gość powinien umieścić wszelkie kosztowności, ważne dokumenty, pieniądze oraz inne przedmioty o znacznej wartości w sejfie.

3. Obiekt oferuje nieodpłatnie możliwość umieszczenia tych przedmiotów w sejfie depozytowym.

4. Obiekt odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu.

5. W przypadku wystąpienia szkody Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

6. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

7. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na terenie parkingu obiektu czy poza terenem i bez względu na to czy Obiekt z tego tytułu pobiera opłatę. Wszystkie parkingi na terenie Obiektu, w tym parking na dziedzincu, są niestrzeżone i niedozorowane, choć mogą być monitorowane przy pomocy kamery. Pozostawienie przez Gościa samochodu lub innego pojazdu na terenie Obiektu traktowane jest jako najem powierzchni parkingowej/miejsca postojowego.

8. Przestrzenie ogólnodostępne Obiektu są monitorowane przy użyciu kamer, celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i  mienia w  obszarze objętym monitoringiem.

9. W  przypadku konieczności interwencji przedstawiciela Obiektu względem Gościa zakłócającego funkcjonowanie Obiektu, interwencja może zostać zarejestrowana w  postaci zapisu dźwiękowego lub wizyjnego, celem ochrony dóbr osobistych i  materialnych zarówno Obiektu jak i  interweniującego przedstawiciela Obiektu. Zarejestrowanie interwencji będzie w  razie konieczności służyć jako środek dowodowy w  celu wykazania rzeczywistego stanu faktycznego.

 

 

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

2. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym w przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres 1 dnia, a po upływie tego okresu przedmioty przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

3. Obiekt nie przechowuje artykułów spożywczych, leków, bądź innych artykułów, które mogą ulec zniszczeniu, bądź przeterminowaniu.

 

§8 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja i powinny być kierowane pisemnie drogą elektroniczną na adres info@wozna11.pl

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

§9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Obiekt akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie obiektu za opłatą. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu.

2. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie obiektu.

3. Jeżeli z powodu obecności zwierzęcia w obiekcie powstała konieczność dodatkowego czyszczenia pokoju lub innych pomieszczeń Gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów takiego sprzątania.

4. Na terenie obiektu, w tym w pokojach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529), obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.

5. W częściach wspólnych obiektu i pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów elektronicznych, a także innych używek. 

6. Zameldowanie się stanowi oświadczenie Gościa, iż zapoznał się z treścią zakazu oraz zgodę na pokrycie kosztów odświeżenia pokoju w wysokości 500 złotych oraz wszelkich kosztów usunięcia naruszeń w tym pokrycia kosztów interwencji jednostki Straży Pożarnej oraz odszkodowań bądź innych form pieniężnego zadośćuczynienia wszelkich podmiotom i osobom, którym przysługują roszczenia z tytułu z zaistniałego naruszenia zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju lub na terenie obiektu.

7. W przypadku, gdy złamanie zakazu palenia przez Gościa uruchomi alarm przeciwpożarowy, co skutkuje interwencją ochrony lub straży pożarnej, obiekt nałoży na Gościa karę związaną z pokryciem kosztów interwencji w kwocie 1000 PLN.

8. Zakazuje się wprowadzania rowerów do budynku i pozostawiania ich na drogach ewakuacyjnych.

W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych: broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, iluminacyjnych i innych materiałów uznanych za niebezpieczne.

9. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

10. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do godziny 07:00.

11. Zachowanie Gościa i osób korzystających z usług Obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości i funkcjonowania Obiektu. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług zakwaterowania osobie, która narusza tą zasadę, w szczególności jeżeli awanturuje się, wykazuje agresję słowną lub fizyczną, jest pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających, dewastuje pomieszczenia lub ma nieuregulowane inne zobowiązania i płatności albo w inny sposób narusza Regulamin, Obiekt może spowodować usunięcie tej osoby z terenu Obiektu, oraz anulować dotychczasowe rezerwacje bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Obiekcie. Gość naruszający tą zasadę powinien zostać uprzedzony o możliwych konsekwencjach dalszego zachowywania się niezgodnie z niniejszym Regulaminem. To samo dotyczy również zachowania Gościa, które narusza ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego.

12. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów i innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy zakłócają pobyt pozostałych Gości obiektu.

13. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach oraz częściach wspólnych ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.

14. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie i szkody wyrządzone przez Gościa, w stosunku do innych gości, osób i podmiotów przebywających na terenie Obiektu.

15. Zabrania się wchodzenia na teren niedostępny, nieprzeznaczony dla Gościa, w szczególności na teren zaplecza, teren strefy technicznej lub gospodarczej, teren budowy, teren usuwania awarii, itp.

16. Kwestie związane z przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych uregulowane zostały szczegółowo w polityce prywatności Aparthouse Woźna 11.

17. Treść polityki prywatności dostępna jest w recepcji, bądź na stronie /pl/privacy.

18. Wszelkie uwagi dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres mailowy info@wozna11.pl

 

19. Regulamin stanowi zobowiązanie Stron, co do jego treści. Gość wyraża zgodę na akceptację Regulaminu w całości i cennika umieszczonego na recepcji i poniżej w załączniku do regulaminu oraz naliczania wskazanych tam opłat bez dodatkowego oświadczenia.

 

20. Zabrania się rejestrowania w dowolnej formie (audio-video, wykonywanie zdjęć), za pomocą dowolnych urządzeń na terenie obiektu bez zgody właściciela Obiektu wyrażonej na piśmie. W przypadku niedostosowania się do tego zapisu zostaną wyciągnięte konsekwencje na podstawie ustawy „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” oraz zapisy związane z naruszeniem dobrego imienia firmy.

 

21. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Ogólnych Warunków zostanie uznane za nieważne lub ogłoszone jako takie na mocy ustawy, rozporządzenia lub w następstwie prawomocnego orzeczenia właściwego sądu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

22. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Obiekt może przenieść niniejsze Warunki Regulaminu oraz wszelkie prawa i obowiązki z nimi związane na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta. Klient akceptuje fakt, że takie przeniesienie zwalnia Obiekt z przyszłej odpowiedzialności. Klient nie może scedować Ogólnych Warunków Regulaminu ani praw i obowiązków z nimi związanych na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Obiektu.

 

Dziękujemy za stosowanie się do postanowień powyższego Regulaminu. W razie pytań i niejasności, do Państwa dyspozycji jest obsługa klienta.

Życzymy miłego pobytu w naszym Obiekcie.

--------------------------

Załącznik do Regulaminu 

Cennik kar pieniężnych

Za każdy jednorazowy przypadek:

1. Palenie w miejscach niedozwolonych – 500 pln

2. Przyjazd ze zwierzęciem bez rezerwacji – 300 pln

3. Zakłócanie ciszy nocnej – 400 pln

4. Bezpodstawne uruchomienie alarmu pożarowego – 1000 pln

5. Parkowanie w miejscach niedozwolonych lub bez opłaconej rezerwacji miejsca– 300 pln

6. Sprzątanie wymiocin lub innych nieczystości fizjologicznych – 2000 pln

7. Dodatkowy przyjazd obsługi na życzenie Gościa - 300 pln

8. Każda dodatkowa godzina parkowania przed dobą hotelową i po jej zakoćzeniu - 10  pln.

 

Uwaga: Jeżeli obciążająca Gościa kara pieniężna nie pokryje poniesionej przez Obiekt szkody, za którą Gość odpowiada, lub gdy w  danej sytuacji/zdarzeniu wyrządzającym szkodę kara pieniężna nie występuje, Obiekt ma prawo obciążyć Gościa odszkodowaniem do wysokości wyrządzonej szkody.

 

REGULAMIN PARKINGU

newsletter

Zapisz się na nasz newsletter.

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Mariusz Lipiński, Woźna 11, 61-777, Poznań Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane